Variable crpropa::radius_electron

Variable Documentation

static const double crpropa::radius_electron = eplus * eplus / 4. / M_PI / epsilon0 / mass_electron / c_squared