Function crpropa::scalingFranceschini08

Function Documentation

static PhotonFieldScaling crpropa::scalingFranceschini08("IRB_Franceschini08")